Witamy w LGD Kraina Trzech Rzek

Konkurs Dożynkowy w Objezierzu

Regulamin_konkursu_dozynkowego Objezierze (2)

Plan włączenia społeczności loklanej w przygotowanie LSR

Czytaj więcej …

Konkurs dożynkowy w Długiej Goślinie

Regulamin konkursu w Długiej Goślinie


Smaczny konkurs w Długiej Goślinie

Festiwal Zupy w Długiej Goślinie podczas Dożynek Gminnych 2015

5 września 2015

Rada Sołecka w Długiej Goślinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE NA NAJSMACZNIEJSZĄ ZUPĘ podczas Dożynek Gminnych w Długiej Goślinie, który odbędzie się 5 września 2015 r.

Podczas Festiwalu będziemy gościć gastronomików z terenu gminy Murowana Goślina.

Reprezentowane będą najlepsze restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, gospody i zajazdy. Do naszego konkursu zapraszamy nie tylko kucharzy, ale wszystkich dla których gotowanie jest nie tylko zawodem, ale także pasją. U nas dzięki urokowi wsi i gościnności mieszkańców znajdziecie niepowtarzalny klimat do realizacji swoich pomysłów.

Także dla Państwa jest to okazja do zaprezentowania swoich pasji i umiejętności kulinarnych.

Uczestnicy konkursu mają możliwość promowania swojej działalności poprzez:

- umieszczenie materiałów reklamowych na swoim stanowisku podczas imprezy,

- umieszczenie banerów, plansz i innych reklam w miejscach uzgodnionych z

organizatorem.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne NAGRODY!!!

Zgłoszenia przyjmowane przez członka Rady Sołeckiej w Długiej Goślinie P. Dariusza Wojcieszaka tel. 602 897 513, email festiwalzupy@wp.pl

do dnia 1 września 2015 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Konkurs dożynkowy w Ludomach

Regulamin Konkursu dożynkowego w Ludomach

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne, Twój głos jest dla nas ważny!

Chcesz mieć wpływ na rozwój swojego otoczenia i decydować o tym, na co wydawane będą fundusze unijne w ramach działalności LGD?

Zapraszamy do wspólnej pracy nad nowa Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która określi kierunek działań LGD w nowym okresie programowania 2014-2020. LSR to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

Chcielibyśmy aby nasza nowa strategia jak najlepiej odpowiadała potrzebom mieszkańców, dlatego zwracamy się z prośbą o aktywny udział w konsultacjach.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Spotkania będą poświęcone przedstawieniu założeń inicjatywy LEADER na lata 2016 – 2022, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, analizie celów LSR i kierunków rozwoju obszaru LGD na najbliższe lata.

Uczestnicy spotkań uzyskają również informacje o możliwościach wsparcia projektów ze środków przeznaczonych na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej w ramach PROW 2014-2020.

Harmonogram spotkań i konsultacji:

Ryczywół poniedziałek – 7 września

godz. 16:00-19:00

Sala Gminnego Ośrodka Kultury

ul. Nowa 2, 64-630 Ryczywół

Suchy Las wtorek – 8 września

godz. 16:00-19:00

Sala konferencyjna Parku Wodnego OCTOPUS

ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las

Murowana Goślina środa – 9 września

godz. 16:00 -19:00

Sala Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

Oborniki poniedziałek – 14 września

godz. 16:00-19:00

Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Obornikach

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

“Na dobry początek” – uzyskaj dotację na zajęcia dla dzieci

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia,  porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków to: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu,  zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań, klarowność budżetu oraz dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października br. roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku.

Poznaj dobre praktyki konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w pigułce

Założenia inicjatywy LEADER czyli rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) mogą być realizowane na obszarach wiejskich, zajmujących obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000, tj. obejmą cały obszar LGD Kraina Trzech Rzek.

  • Wydatki zaplanowane na realizację tego programu wynoszą 467 668 000 euro, a doliczając środki krajowe kwota ta wynosi  734 999 913 euro. Naszej LGD, zgodnie z przyjętymi zasadami podziału środków wg liczby mieszkańców, powinna przypaść kwota 9 000 000 zł (licząc łącznie planowane do wydatkowania środki publiczne).

Program opiera się na czterech poddziałanianiach:

Możliwych do realizacji przez loklane grupy działania:

  • Wsparcie przygotowawcze (środki na okres, w którym Lokalna Grupa Działania przygotowuje się do opracowania  Lokalnej Strategii Rozwoju, która współfinansowana jest w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Termin składania wniosków w ramach tego poddziałania upłynął 31 lipca.
  • Wdrażanie projektów współpracy
  • Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji (dla LGD wdrażających LSR)

Poddziałanie na wsparcie operacji w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju:

• W ramach poddziałania  wspierane będą operację mające na celu:
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
- zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom
- podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
- podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
-  rozwój produktów lokalnych,
- rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
- rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia  społecznego.

Beneficjentami są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki lub ich jednostki organizacyjne, – organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
- jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Gmina Suchy Las członkiem naszej LGD!

Jest nam niezmiernie miło poinformować,  że z dniem 1 lipca 2015 LGD  Gmina Suchy Las jest członkiem naszej LGD.

Gmina Suchy Las wnosi do LGD ogromny potencjał w postaci kapitału społecznego – licznie działające stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i OSP, aktywne sołectwa i osiedla samorządowe  z pewnością przyczynia się do wzbogacenia nowej LSR w ciekawe pomysły na rzecz rozwoju całego obszaru. gmina Suchy Las to również atrakcje turystyczne, które mamy nadzieję już niebawem prezentować nie tylko mieszkańcom obszaru LGD ale i całego regionu.

Gmina Suchy Las liczy 15 971 mieszkańców i obejmuje obszar 116,55 km².